Aanpassing persleiding in Duiven

De gemeente Duiven wil een nieuwe basisschool bouwen. Er is één probleem: op de locatie waar de school moet verrijzen ligt een rioolpersleiding van het Waterschap Rijn en IJssel. Om de nieuwbouw door te laten gaan moet eerst de persleiding worden verlegd. Gemeente Duiven legde haar wens neer bij het Waterschap dat vervolgens aan StadLandWater vroeg een ontwerp te maken en het bijbehorende bestek op te stellen voor het verwijderen van de oude en het aanbrengen van de nieuwe leiding.

Gedegen voorbereiding voor een uitvoerbaar plan

Bij het maken van een ontwerp en een bestek komt meer kijken dan dat. Allereerst gingen we op locatie de bestaande situatie inventariseren en inmeten. Bij het verleggen van in gebruik zijnde leidingen zijn er bovendien altijd risico’s die je wilt beheersen. Met een kraterberekening is berekend wat er gebeurt als de nieuwe leiding breekt. En een onderzoek naar aanwezige kabels en leidingen – uiteraard conform CROW-publicatie 500 – gaf inzicht in de overige bodemvreemde elementen in de grond. Toen dat eenmaal gedaan was, konden we een ontwerp opstellen dat ook daadwerkelijk uitvoerbaar was en daarbij een sluitend bestek aanleveren. Nadat het waterschap de opdracht had uitgezet in de markt, stelden we een Nota van Inlichtingen op en checkten we de inschrijving van de aanbieder met de meest gunstige prijs.

Uiteraard was ook in dit project de praktijk weerbarstiger dan de theorie

Ons aandeel zat erop, toen de uitvoering werd opgeschort. In eerste instantie konden namelijk alle groenvoorzieningen worden verwijderd om de persleiding te verleggen, maar nadat de nieuwe leiding was uitgezet door de aannemer kwam de gemeente terug op dit standpunt. Dit had tot gevolg dat er een nieuwe locatie voor de persleiding moest worden gevonden. Dit was nog een aardige puzzel, omdat er in het gebied ook een hogedrukgasleiding lag en graafwerkzaamheden naast de gasleiding moesten we zien te voorkomen.

Al met al kwam de uiterste datum voor de start van de uitvoering én de uiterste opleverdatum snel dichterbij. Daarop besloot de gemeente de planning aan te passen. Met elkaar (gemeente, Waterschap, aannemer en StadLandWater) hebben we een nieuwe, realistische planning opgesteld. Naar verwachting start de aannemer begin juli met de uitvoering.

Projecten

GWSW: nieuwe standaard voor woordgebruik bij stedelijk waterbeheer

Om spraakverwarring te voorkomen creëerde Stichting RIONED een Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Afgekort: het GWSW, een speciale datastructuur die assets, systemen en (beheer)processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft.

Minister Kuyperplein in Enschede

Bepaalde wijken in de gemeente Enschede hebben ieder jaar opnieuw last van een (te) hoge grondwaterstand. Omdat de gemeente particulieren wel perspectief wil bieden, besloot ze een marktuitvraag te doen voor de ontwikkeling van een oplossing die de grondwateroverlast zou doen afnemen.